STRATEGIJA KULTURE

Mi stojimo iza Strategije

Važne odrednice identiteta svake zajednice i njena prepoznatljivost svakako su njena povijest i kulturna baština kao materijalna i duhovna kultura, ali i važan okvir za Kulturnu strategiju.

Svako razdoblje u životu grada imalo je određene civilizacijske dosege koji su trajno ostali sačinjavati kulturnu cjelinu. Mostar je oduvijek imao značajan kulturni i umjetnički potencijal, pa se sa razlogom nazivao gradom pjesnika, slikara, gradom koji uživa u kazalištu. Sve to ide u prilog činjenici da i danas Mostar ima mnogo više kulturnih institucija, nego što bi se to po broju stanovnika podrazumijevalo.

A kultura i umjetnost se ne mjere po zbroju informacija, već po tome što doista imaju nemjerljiv doprinos u prosperitetu i unapređenju vrijednosti određene zajednice. Kultura kao javno dobro ima moć da potiče društvenu koheziju, a to je svakako dobar temelj za sveukupni razvoj.

Strategija razvoja kulture Grada Mostara 2018.-2026., podrazumijeva participaciju javnosti, ponajviše one kulturne, te mapirajući postojeće stanje usmjerava i budući kulturni razvoj. Želimo Mostar kao grad specifičnog kulturnog identiteta i življenja, grad inventivnosti, otvorenosti, koji na dobroj kulturnoj podlozi planira svoju budućnost. Grad kao mjesto važnih kulturnih zbivanja u regiji i na Mediteranu. Vjerujemo da će ovaj proces dovesti do promjena u vrijednosnim orijentacijama i načinu života njegovih građana.

Strategija razvoja kulture nezaobilazan je dio kandidature Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine.

Intencija ove administracije je vizija Mostara kao grada u kojem građani prepoznaju kulturu i umjetnost kao temelj svog zajedničkog identiteta, osjećaja pripadnosti gradu koji je po svojoj kulturnoj i umjetničkoj vitalnosti prepoznatljiv u nacionalnom i međunarodnom okruženju.

 

Gradonačelnik
Ljubo Bešlić

Strategija razvoja kulture razvijena je kroz partnerstvo. Proces izrade vodio je Forum 2024 koji je okupio predstavnike kulturnog i kreativnog sektora Grada, a Služba za kulturu Grada pružala je administrativno-tehničku podršku izradi Strategije.

Proces izrade je trajao 12 mjeseci. U izradi Strategije provedeno je niz aktivnosti: konferencije, radionice na kojima je razmatrana svaka faza izrade Strategije (situacijska analiza, SWOT, GAP analiza, vizija, ciljevi), konzultacije, kontinuirana online komunikacija s građanima koji su se tim putem izjasnili o situaciji glede kulture (situacijska analiza) o ciljevima Strategije, posjete i intervjui.

Strategiju je izradio Fokus tim za izradu Strategije u sastavu: Sanja Bjelica, Miljenko Buhač, Andrijana Copf, Riad Ćišić, Kristina Ćorić, Admira Ćustović, Senada Demirović Habibija, Selma Loose, Nedžad Maksumić, Orhan Maslo, Sanela Mešić, Tanja Mićević Đurić, Almir Mujkanović, Alma Obad, Boris Orenčuk, Edin Pandur, Maja Popovac, Selma Raljević, Dario Terzić, Maja Vican, Danijel Vidović, Lidija Vladić, Ivan Vukoja i Inga Dragoje Mikulić.

U izradi Strategije pomagali su: Dženana Dedić, Ivanka Miličević Capek, Josip Blažević, Mirko Božić, Mustafa Alendar, Adela Lerić, Snježana Zovko, Edin Kmetaš, Rasim Prguda, Julijana Pavlović, Ružica Bošković, Dalibor Nikolić, Nada Komadina, Martina Miličević i Arnela Bećirbašić.

Izradu strategije koordinirao je prof. dr. Vjekoslav Domljan.

Pretraga događaja